Bạn là nhà cung cấp dịch vụ Chuyển đổi số hay là có nhu cầu ứng dụng Công nghệ số?

Đăng ký tham gia Diễn đàn khởi nghiệp ASEAN và Chương trình Công bố danh bạ giải pháp Chuyển đổi số Việt Nam – Digital STARS Showcase 2020.